Ustawa o rybactwie śródlądowym


Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

(tekst jednolity)

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w

powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami".

2. Za chów ryb uwaŜa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji

ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia

wartości uŜytkowej ryb.

3. Ryby i inne organizmy wodne Ŝyjące w wodzie stanowią jej poŜytki.

4. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych dotyczących

gospodarki rybackiej w wodach granicznych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do warunków chowu, hodowli oraz

połowu raków i minogów, z tym Ŝe rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem

amatorskiego połowu.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

środowiska, w drodze rozporządzenia, moŜe określać warunki chowu, hodowli i połowu

innych organizmów Ŝyjących w wodzie, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Art. 3. Na wprowadzanie do wód gatunków ryb, które w Polsce nie występują, jest

wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydane w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady

Ochrony Przyrody.

Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb jest uprawniony właściciel, posiadacz

samoistny lub zaleŜny gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władający obwodem

rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody, zwany dalej "uprawnionym do

rybactwa".

2. Uprawniony do rybactwa jest obowiązany udokumentować działania związane z

prowadzoną gospodarką rybacką.

Art. 5. Osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa jest obowiązana

posiadać i okazywać na Ŝądanie dokument stwierdzający upowaŜnienie uprawnionego do

połowu ryb.

Art. 6. 1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić

racjonalną gospodarkę rybacką.

2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych moŜliwości

wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do

rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i

na poziomie umoŜliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do

rybactwa.