Regulamin amatorskiego po這wu ryb


Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb 

 

Rozdzia造 

 

 I. Wst瘼 

 II. Prawa w璠kuj帷ego w wodach PZW 

 III. Obowi您ki w璠kuj帷ego w wodach PZW 

 IV. Zasady w璠kowania 

 V. Dozwolone metody po這wu 

 VI. Ochrona ryb 

 VII. Kontrola i odpowiedzialno嗆 w璠kuj帷ych w wodach PZW 

VIII. Informacje ko鎍owe 

 

I. WST襾 

Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbi鏎 

przepis闚 dotycz帷ych zasad uprawiania w璠karstwa i ochrony zasob闚 ichtiofauny. 

Postanowienia Regulaminu obowi您uj wszystkich w璠kuj帷ych w wodach b璠帷ych 

w uŜytkowaniu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego (PZW), zar闚no zrzeszonych w 

Zwi您ku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemc闚. Na 這wiskach 

specjalnych PZW mog obowi您ywa odr瑿ne lub dodatkowe regulaminy. W wodach 

PZW dopuszcza si amatorski po堯w ryb kusz za zgod uprawnionego do rybactwa. 

Amatorski po堯w ryb kusz moŜe uprawia osoba posiadaj帷a kart 這wiectwa 

podwodnego i stosowne zezwolenie. 

 

 

II. PRAWA W犵KUJ。EGO W WODACH PZW 

1. Prawo do w璠kowania w wodach uŜytkowanych przez Polski Zwi您ek W璠karski 

maj cz這nkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadaj帷y kart w璠karsk, 

przestrzegaj帷y zasad uj皻ych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia 

uprawnionego do rybactwa. 

 

2. Zasady wydawania kart w璠karskich reguluj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 

1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym, z p騧niejszymi zmianami. 

 

3. Z obowi您ku posiadania karty w璠karskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz 

cudzoziemcy czasowo przebywaj帷y w Polsce. 

 

4. Prawo do samodzielnego w璠kowania ma w璠karz, kt鏎y uko鎍zy 14 lat, z tym, 

Ŝe m這dzieŜ do 16 lat nie ma prawa do w璠kowania w porze nocnej bez nadzoru 

osoby uprawnionej do opieki. 

 

5. Cz這nek PZW do lat 14 ma prawo w璠kowa z nast瘼uj帷ymi ograniczeniami: w 

ramach w豉snego 這wiska, zgodnie z limitem ilo軼iowym i wagowym, wy陰cznie pod 

opiek osoby pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk. 

 

 6. M這dzieŜ niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo w璠kowa: 

a) wy陰cznie pod opiek i w ramach uprawnie, stanowiska i dziennego limitu po這wu 

ryb osoby pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk, metod gruntowo-sp豉wikow 

maja prawo w璠kowa dwie osoby, kaŜda na jedn w璠k. Udost瘼nienie 

stanowiska i limitu dw鏔 osobom nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedn 

w璠k. 

b) wy陰cznie pod opiek i w ramach uprawnie i dziennego limitu po這wu, osoby 

pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk, metod spinningow i muchow. 

Przekazanie uprawnie nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedna w璠k. 

 

7. Dopuszcza si w璠kowanie kilkuosobowych grup m這dzieŜy nie posiadaj帷ych 

kart w璠karskich, pod nadzorem opiekuna posiadaj帷ego stosowne uprawnienia 

oraz zezwolenie wydane przez zarz康 okr璕u PZW. KaŜda osoba z grupy ma prawo 

這wi wy陰cznie na jedn w璠k, z zachowaniem uprawnie do w豉snego stanowiska 

i dziennego limitu po這wu przys逝guj帷ego cz這nkowi PZW. 

 

8. Cz這nek PZW ma prawo udost瘼ni wsp馧maŜonkowi, posiadaj帷emu kart 

w璠karsk, jedn ze swoich w璠ek do w璠kowania, w granicach przys逝guj帷ego 

mu stanowiska i limitu po這wu, bez konieczno軼i uiszczania przez wsp馧maŜonka 

sk豉dki cz這nkowskiej oraz sk豉dki na ochron i zagospodarowanie w鏚. PowyŜsze 

ma wy陰cznie zastosowanie przy w璠kowaniu dopuszczaj帷ym 這wienie na dwie 

w璠ki. 

 

 

III. OBOWI╴KI W犵KUJ。EGO W WODACH PZW 

 

1. W czasie w璠kowania w璠karz ma obowi您ek posiada: kart w璠karsk, 

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane 

przez wydaj帷ego zezwolenie. 

 

2. Przed przyst徙ieniem do w璠kowania, w璠karz zobowi您any jest do ustalenia do 

kogo naleŜy wybrane przez niego 這wisko i czy nie obowi您uj na nim dodatkowe 

ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 這wisku pierwsze雟two ma ten w璠karz, 

kt鏎y przyby na nie wcze郾iej. Przy zajmowaniu stanowisk w璠kuj帷y powinni 

zachowa mi璠zy sob odpowiednie odst瘼y, okre郵one w rozdziale V. Regulaminu. 

Odst瘼y te mog by zmniejszone tylko za zgod w璠karza, kt鏎y wcze郾iej zaj掖 

dane stanowisko. 

 

4. W czasie w璠kowania w璠ki musz by pod sta造m nadzorem ich uŜytkownika. 

 

5. W璠karz zobowi您any jest posiada przyrz康 do wyjmowania haczyk闚 z pysk闚 

ryb. Ryby z haczyka naleŜy uwalnia z zachowaniem maksymalnej ostroŜno軼i. 

 

6. W璠karz zobowi您any jest utrzyma w czysto軼i stanowisko w璠karskie w 

promieniu minimum 5 metr闚, bez wzgl璠u na stan, jaki zasta przed rozpocz璚iem 

po這wu. 

 

7. Obowi您kiem w璠karza jest opuszczenie 這wiska, je郵i rozgrywane maj by na nim zawody sportowe. Organizator zawod闚 musi posiada pisemne zezwolenie 

uprawnionego do rybactwa. 

 

8. W przypadku zauwaŜenia zanieczyszczenia wody lub jego skutk闚, jak np. 郾i皻e 

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, w璠karz ma 

obowi您ek natychmiast zawiadomi o tym zarz康 najbliŜszego ko豉 lub okr璕u PZW, 

policj albo najbliŜszy organ administracji publicznej. 

 

9. JeŜeli w璠karz z這wi ryb oznakowan i zabiera j, ma obowi您ek przes豉 do 

zarz康u okr璕u PZW, na kt鏎ego terenie zosta豉 ona z這wiona, znaczek i kilka 逝sek 

wyj皻ych powyŜej linii bocznej ryby, podaj帷 r闚nocze郾ie jej gatunek, d逝go嗆 i 

ciŜar oraz miejsce i dat po這wu. 

 

 

IV. ZASADY W犵KOWANIA 

 

1. W璠ka 

 

W璠karz ma obowi您ek pos逝giwa si w璠k sk豉daj帷 si z w璠ziska o d逝go軼i 

co najmniej 30 cm, do kt鏎ego przymocowana jest linka zako鎍zona: 

(zmieni na r闚nobrzmi帷y z rozporz康zenia) 

a/ jednym haczykiem z przyn皻, albo 

 

b/ w metodzie muchowej, nie wi璚ej niŜ dwoma haczykami, kaŜdy ze sztuczn 

przyn皻, przy czym kaŜdy haczyk moŜe mie nie wi璚ej niŜ dwa ostrza rozstawione 

w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm, albo 

 

c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczn przyn皻 wyposaŜon w nie 

wi璚ej niŜ dwa haczyki; haczyk moŜe mie nie wi璚ej niŜ cztery ostrza, rozstawione 

w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm. 

 

d/ przy po這wie ryb spod lodu: 

- jednym haczykiem z przyn皻, przy czym haczyk nie moŜe mie wi璚ej niŜ trzy 

ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 

鈔ednicy 20 mm, albo 

- sztuczn przyn皻 wyposaŜon w nie wi璚ej niŜ dwa haczyki, przy czym kaŜdy 

haczyk moŜe mie nie wi璚ej niŜ trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie 

wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm 

2. Przyn皻y 

 

a/ Jako przyn皻y mog by stosowane: 

 

- przyn皻y naturalne: zwierz璚e i ro郵inne, 

 

- przyn皻y sztuczne. 

 

b/ Zabrania si stosowa jako przyn皻 /zan皻/ : 

 - zwierz徠 i ro郵in chronionych, 

 

- ikry rybiej, 

 

c/ Przyn皻y naturalne zwierz璚e to organizmy Ŝywe lub martwe, a takŜe ich cz窷ci. W 

przypadku stosowania ryb jako przyn皻, mog by uŜyte tylko ryby wymiarowe lub nie 

obj皻e wymiarem ochronnym oraz nie znajduj帷e si w okresie ochronnym. 

 

d/ Przyn皻y naturalne ro郵inne to ro郵iny, ich cz窷ci oraz przetwory z nich / np. ciasta i 

pasty/. Do przyn皻 tych umownie zalicza si teŜ sery. 

 

e/ Przyn皻y sztuczne to grupa przyn皻 wykonanych z rŜnych materia堯w naturalnych 

lub sztucznych. Przyn皻y te mog by uzbrojone najwyŜej w dwa haczyki o rozstawie 

ostrzy nie wi瘯szym niŜ szeroko嗆 przyn皻y sztucznej / z tolerancj do 2 mm /. 

 

 

3. W璠kowanie 

 

3.1. W wodach uŜytkowanych przez PZW moŜna w璠kowa przez ca陰 dob, z 

wyj徠kiem w鏚 krainy pstr庵a i lipienia / wymienionych w odr瑿nym informatorze 

PZW /, gdzie wolno w璠kowa tylko w porze dziennej, tj. od 鈍itu do zmierzchu /1 

godz. przed wschodem s這鎍a i 1 godz. po zachodzie s這鎍a /. 

 

3.2. Zabrania si 這wi ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych 

miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krze郵iska, zimowiska, mateczniki. 

Zabrania si po這wu ryb w obr瑿ach ochronnych i hodowlanych. 

 

3.3. W璠karz ma obowi您ek przestrzega limit闚 dziennych po這w闚 ryb. 

 

3.4. Ponadto w璠karzowi nie wolno: 

 

a/ przechowywa i zabiera ryb poniŜej ich wymiar闚 ochronnych, 

 

b/ sprzedawa z這wionych ryb, 

 

c/ rozdawa z這wionych ryb na terenie 這wiska, 

 

d/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej niŜ 50 m od: jaz闚, 郵uz, tam, zap鏎, przep豉wek 

oraz innych urz康ze s逝Ŝ帷ych do pi皻rzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli 

hydrotechnicznych s逝Ŝ帷ych regulacji brzeg闚 lub dna, np. ostrogi, opaski i progi 

denne, 

 

e/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej niŜ 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i 

innych rybackich narz璠zi po這wu, 

 

f/ 這wi metod "szarpaka", 

 

g/ budowa pomost闚 i stanowisk w璠karskich bez zgody uŜytkownika wody, 

 h/ w璠kowa ze sprz皻u p造waj帷ego niezarejestrowanego i nieoznakowanego 

zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, 

 

i/ 這wi ryb ze sprz皻u p造waj帷ego w porze nocnej / od zmierzchu do 鈍itu / w 

jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyj徠kiem okresu od 1 czerwca do 30 

wrze郾ia, 

j/ stosowa sztucznego 鈍iat豉, s逝Ŝ帷ego lokalizowaniu b康 zwabianiu ryb, 

 

k/ kotwiczy 這dzi na oznakowanych torach Ŝeglugi wodnej, 

 

l/ w璠kowa z most闚, 

 

m/ obcina g堯w i ogon闚 rybom przed zako鎍zeniem w璠kowania. 

 

3.5. Ryby w stanie Ŝywym, z這wione zgodnie z limitem ilo軼iowym, naleŜy 

przechowywa wy陰cznie w siatkach wykonanych z mi瘯kich nici, rozpi皻ych na 

sztywnych obr璚zach. Ryby 這sosiowate i lipie, przeznaczone do zabrania naleŜy 

u鄉ierci bezpo鈔ednio po z這wieniu. KaŜdy w璠karz musi przechowywa osobno 

z這wione przez siebie ryby, z tym Ŝe zabrania si przechowywania Ŝywych ryb d逝Ŝej 

niŜ 24 godz. W siatce moŜna przetrzymywa nie wi璚ej ryb, niŜ wynika to z limit闚 

dobowych. 

 

3.6. Z這wione ryby niewymiarowe lub b璠帷e pod ochron musz by bezwzgl璠nie, 

z ostroŜno軼i wypuszczone do wody. 

 

3.7. Rak闚 pr璕owatych, rak闚 sygna這wych oraz ryb z gatunku trawianka, 

czebaczek amurski i sumik kar這waty po z這wieniu nie wolno wypuszcza do 這wiska, 

w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚. 

 

3.8. W czasie po這wu ryb na przyn皻y naturalne zabrania si r闚noczesnego 

這wienia metodami spinningow lub muchow. 

 

3.9. Uprawniony do rybactwa moŜe na danym 這wisku wprowadzi ograniczenie lub 

zakaz stosowania zan皻. 

 

3.10. Dopuszcza si, w miejscu i czasie prowadzenia po這wu ryb na w璠k, 

pozyskiwanie ryb na przyn皻 przy uŜyciu podrywki w璠karskiej. Podrywka 

w璠karska to … - (zapis z rozporz康zenia). 

 

3.11. Ryby przeznaczone na przyn皻 mog by wprowadzone wy陰cznie do w鏚, z 

kt鏎ych zosta造 pozyskane – z wy陰czeniem gatunk闚 wymienionych w pkt 3.7. Ryby 

przeznaczone na przyn皻, w stanie Ŝywym moŜna przechowywa w specjalnym 

sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5 

 

 

 V. DOZWOLONE METODY POΜWU 

 

1. Metoda gruntowo-sp豉wikowa 

1.1. υwienie ryb metod gruntowo-sp豉wikow dozwolone jest r闚nocze郾ie na 

dwie w璠ki, kaŜda z link zako鎍zon jednym haczykiem z przyn皻 naturaln. 

 

1.2. Uprawniony do rybactwa moŜe okre郵i dopuszczaln ilo嗆 zan皻 w danym 

這wisku. 

1.3. W璠karz 這wi帷y ryby t metod, zobowi您any jest do zachowania 

nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj帷ych: 

 

a/ 這wi帷 z brzegu - 10 m 

b/ mi璠zy 這dziami lub brodz帷 - 25 m 

c/ mi璠zy 這dzi, a w璠kuj帷ymi z brzegu - 50 m 

 

2. Metoda spinningowa 

2.1.υwienie ryb metod spinningow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w 

r瘯u, z link zako鎍zon jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej niŜ dwa 

haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosowa Ŝadnych dodatkowych 

wska幡ik闚 bra instalowanych na lince. 

 

2.2. W璠karz 這wi帷y ryby t metod, zobowi您any jest do zachowania 

nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj帷ych: 

 

a/ 這wi帷 z brzegu lub brodz帷 - 25 m 

 

b/ 這wi帷 z 這dzi - 50 m 

 

3. Metoda trolingowa 

3.1. υwienie ryb metod trolingow dozwolone jest wy陰cznie na jedn w璠k, 

zako鎍zon link z jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej niŜ dwa haczyki, 

holowan za nap璠zanym silnikiem, Ŝaglami lub si陰 ludzkich mi窷ni 鈔odkiem 

p造waj帷ym. Zabrania si holowania w ten spos鏏 przyn皻 naturalnych. 

 

3.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi您any jest zachowa minimaln 

odleg這嗆 50 m od innych w璠kuj帷ych. 

 

 

4. Metoda muchowa 

4.1. υwienie ryb metoda muchow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w 

r瘯u, wyposaŜon w ko這wrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zako鎍zony nie 

wi璚ej niŜ dwoma haczykami, kaŜdy ze sztuczn przyn皻 – przy czym kaŜdy haczyk 

nie moŜe posiada wi璚ej niŜ dwa ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie 

wykracza造 poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm. Inne linki niŜ sznur muchowy w tej metodzie mog by stosowane wy陰cznie do 

wi您ania przypon闚, kt鏎ych d逝go嗆 nie moŜe przekracza dwukrotnej d逝go軼i 

uŜywanego w璠ziska oraz jako podk豉d pod sznur muchowy. Na w璠ce muchowej 

nie wolno stosowa dodatkowego, zewn皻rznego obciŜenia linki i przyponu oraz 

zakazuje si stosowania kuli wodnej i innych zast瘼uj帷ych j przedmiot闚. 

 

4.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi您any jest zachowa minimalne 

odleg這軼i od innych w璠kuj帷ych; 

a/ z brzegu lub brodz帷 – 25 m, 

b/ z 這dzi – 50 m. 

 

5. Metoda podlodowa 

5.1. υwienie ryb spod lodu na przyn皻 sztuczn - inn niŜ mormyszka - dozwolone 

jest na jedn w璠k, a w przypadku po這wu na przyn皻 naturaln lub mormyszk na 

dwie w璠ki. Za mormyszk uwaŜa si przyn皻, w postaci jednolitego korpusu – 

dowolnego kszta速u i koloru, o d逝go軼i nie wi瘯szej niŜ 15 mm, z wtopionym lub 

wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

 

5.2. Otwory w lodzie naleŜy wykonywa o 鈔ednicy nie wi瘯szej niŜ 20 cm, a mi璠zy 

nimi zachowa odleg這嗆 nie mniejsz niŜ 1 m. 

 

5.3.Zabrania si po這wu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do 鈍itu. 

 

5.4. Z這wione ryby, przeznaczone do zabrania naleŜy u鄉ierci bezpo鈔ednio po 

z這wieniu. Zabite ryby naleŜy przechowywa w pojemnikach. 

 

5.5. Przy w璠kowaniu t metod w璠kuj帷y zobowi您any jest zachowa minimaln 

odleg這嗆 10 m od innych w璠kuj帷ych. 

 

5.6. Zabrania si stosowa martwej i Ŝywej ryby jako przyn皻y. 

 

VI. OCHRONA RYB 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi d逝go嗆 od pocz徠ku g這wy do najdalszego 

kra鎍a p貫twy ogonowej. 

2. Obowi您uj nast瘼uj帷e wymiary ochronne ryb: 

 

- bole do 40 cm 

 

- brzana do 40 cm 

 

- certa do 30 cm 

 

- g這wacica do 70 cm 

 

- ja do 25 cm 

 

- jelec do 15 cm  

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/ 

 

- kle do 25 cm 

 

- lin do 25 cm 

 

- lipie do 30 cm 

 

- 這so do 35 cm 

 

- mi皻us: 

 

a) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm 

b) w pozosta造ch wodach do 25 cm 

 

- oko do 15 cm /za wyj徠kiem w鏚 uj皻ych w Informatorze w鏚 krainy pstr庵a i 

lipienia/ 

 

- pstr庵 potokowy do 30 cm 

 

- rozpi鏎 do 25 cm 

 

- sandacz do 50 cm 

 

- sapa do 25 cm 

 

- sieja do 35 cm 

 

- sielawa do 18 cm 

 

- sum do 70 cm 

 

- szczupak do 50 cm 

 

- 鈍inka do 25 cm 

 

- tro do 35 cm 

 

- tro jeziorowa do 50 cm 

 

- w璕orz do 50 cm 

 

- wzdr璕a do 15 cm 

 

3. Ustala si nast瘼uj帷e okresy ochronne ryb: 

 

- bole - od 1 stycznia do 30 kwietnia 

 

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca  

- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia 

 

- certa : 

 

a/ w rzece Wi郵e od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 wrze郾ia do 30 

listopada, 

 

b/ w rzece Wi郵e powyŜej zapory we W這c豉wku i w pozosta造ch rzekach od 1 

stycznia do 30 czerwca 

 

- g這wacica od 1 marca do 31 maja 

 

- lipie od 1 marca do 31 maja 

 

- 這so : 

 

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powyŜej zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika 

do 31 grudnia, w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, 

soboty i niedziele, 

 

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do 

ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w 

pi徠ki, soboty i niedziele, 

 

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia. 

 

- mi皻us od 1 grudnia do ko鎍a lutego 

 

- pstr庵 potokowy: 

 

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki San, w rzece San i 

jej dop造wach oraz w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z 

Republik Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej 

dop造wach od 1 wrze郾ia do 31 stycznia, 

 

b/ w pozosta造ch wodach od 1 wrze郾ia do 31 grudnia 

 

- sieja od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 

- sielawa 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 

 

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja 

 

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja 

 

- sum: 

 

a/ w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 

grudnia do 31 maja 

 

b/ w pozosta造ch wodach od 1 listopada do 30 czerwca 

 - szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 

 

- 鈍inka od 1 stycznia do 15 maja 

 

- tro: 

 

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powyŜej zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika 

do 31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, 

soboty i niedziele, 

 

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do 

ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w 

pi徠ki, soboty i niedziele 

 

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 

 

- tro jeziorowa od 1 wrze郾ia do 31 stycznia 

 

- w璕orz od 15 czerwca do 15 lipca 

 

4. JeŜeli pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okre郵onego gatunku ryb 

przypada w dzie ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skr鏂eniu o ten 

dzie. 

 

5. Zakazowi po這w闚 w璠karskich podlegaj nast瘼uj帷e gatunki ryb prawnie 

chronionych: 

 

- alosa, 

- babka czarna, babka szczup豉, babka czarnoplamka 

- babka ma豉, 

- babka piaskowa, 

- ciosa, 

- dennik, 

- g這wacz pr璕op貫twy, g這wacz bia這p貫twy 

- iglicznia, 

- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy 

- kie豚 bia這p貫twy, 

- kie豚 Kesslera, 

- koza, 

- koza z這tawa, 

- kur rogacz, 

- minogi - wszystkie gatunki 

- parposz, 

- piekielnica, 

- piskorz, 

- pocierniec, 

- rŜanka, 

- strzeble - wszystkie gatunki, 

- 郵iz, 

- wŜynka. 

 6. Rak b這tny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego po這wu. 

 

7. Wprowadza si nast瘼uj帷e limity ilo軼iowe ryb do zabrania z 這wisk: 

 

7.1. W ci庵u tygodnia /od poniedzia趾u do niedzieli/: 

 

- g這wacica 1 szt. 

 

7.2. W ci庵u doby / w godz. 0.00 - 24.00 / 

 

- sum 1 szt. 

- tro jeziorowa, tro w璠rowna, 這so, sandacz, szczupak, sieja, bole, /陰cznie/ 

2 szt. 

- lipie, pstr庵 potokowy, /陰cznie/ 3 szt. 

- brzana, karp /陰cznie/ 3 szt. 

- lin 4 szt. 

- certa 5 szt. 

- w璕orz 2 szt. 

 

ㄠczna ilo嗆 z這wionych i zabranych z 這wisk ryb wymienionych gatunk闚 nie moŜe 

przekroczy 10 szt. w ci庵u doby. 

 

8. Dopuszcza si zabranie z 這wisk ryb innych gatunk闚 nie wymienionych wyŜej, w 

ilo軼iach nie przekraczaj帷ych 5 kg w ci庵u doby. 

9. Limity po這wu nie dotycz amura, to逍ygi, kr徙ia, karasia srebrzystego, leszcza, 

pstr庵a t璚zowego i pstr庵a 廝鏚lanego oraz gatunk闚 ryb wymienionych w 

rozdziale IV, pkt. 3.7. 

 

10. υwienie ryb podczas zawod闚 w璠karskich reguluj odr瑿ne przepisy zawarte 

w "Zasadach Organizacji Sportu W璠karskiego". 

 

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do 

zaostrzenia wymiar闚, okres闚 ochronnych i limit闚 ilo軼iowych ryb. 

 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNO汎 W犵KUJ。YCH W WODACH PZW 

 

1. W璠karz 這wi帷y ryby ma obowi您ek podda si kontroli prowadzonej przez : 

a/ funkcjonariuszy Policji, 

b/ straŜnik闚 Pa雟twowej StraŜy Rybackiej, 

c/ straŜnik闚 Spo貫cznej StraŜy Rybackiej, 

d/ straŜnik闚 StraŜy Ochrony Mienia PZW, 

e/ straŜnik闚 Pa雟twowej StraŜy υwieckiej, 

f/ straŜnik闚 StraŜy Le郾ej, g/ straŜnik闚 StraŜy Park闚 Narodowych i Krajobrazowych, 

h/ funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, 

i / uprawnionego do rybactwa, na uŜytkowanych przez niego wodach. 

 

2. Na Ŝ康anie kontroluj帷ych w璠karz ma obowi您ek: okaza dokumenty, sprz皻 

w璠karski, z這wione ryby i przyn皻y. 

 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez w璠karza poci庵a za sob 

konsekwencje wynikaj帷e z ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym i Statutu PZW. 

 

 

VIII. INFORMACJE KO哸OWE 

 

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy 

Statutu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, a takŜe obowi您uj帷ego powszechnie 

prawa, w tym: 

 

- Ustawy Prawo Wodne, 

- Ustawy Prawo o ochronie 鈔odowiska, 

- Ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym, 

- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

- Ustawy o lasach, 

- Ustawy o ochronie przyrody, 

- Ustawy o ochronie zwierz徠, 

- Rozporz康zenia Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz徠, 

- Rozporz康zenia Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro郵in, 

- Rozporz康zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po這wu ryb oraz 

warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 Ŝyj帷ych w wodzie, 

(z p騧niejszymi zmianami). 

 

Regulamin wchodzi w Ŝycie na mocy Uchwa造 Nr 83 Zarz康u G堯wnego Polskiego 

Zwi您ku W璠karskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.